Urząd Gminy Warszawa-Bemowo

Wydział Ochrony Środowiska pozytywnie opiniuje pracę odżelaziaczy o złożu kontaktowym, o wydajności 30 l/min, produkowanych przez Zakład Produkcyjno-Usługowy 'Aqva-System" zlokalizowany w Podkowie Leśnej przy ul. Głogów 7. Odżelaziacze te zostały zainstalowane w stacjach uzdatniania wody przy ujęciach wody czwartorzędowej i oligoceńskiej na terenie Gminy Bemowo w latach- 1994 - 1996. Urządzenia pracują właściwie, a woda spełnia wymogi sanitarne pod względem chemicznym, bakteriologicznym i jest używana do picia i potrzeb gospodarczych.

Opinię niniejszą wydano na wniosek zainteresowanego Zakładu.

Urząd Dzielnicy Żoliborz Gminy Warszawa Centrum

Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Żoliborz niniejszym zaświadcza, że w eksploatowanej przez nas stacji uzdatniania wody przy ul. Hozjusza 2 są zainstalowane filtry produkcji Zakładu Produkcyjno-Usługowego AQVA-SYSTEM w Podkowie Leśnej, ul. Głogów 7. Urządzenia te pracują bez zarzutu.

Ponadto firma AQVA-SYSTEM dokonała usprawnienia układu technologicznego SUW, dzięki czemu eksploatacja stacji została uproszczona a uzdatniona woda ma bardzo dobre wskaźniki.

Zaświadczenie wydaje się na prośbę Zakładu AQVA-SYSTEM.
Urząd Gminy Warszawa Bielany

Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska Urzędu Gminy Warszawa-Bielany potwierdza, że na naszym terenie funkcjonuje przy ul. Estrady 112 stacja uzdatniania wody wyposażona całkowicie w filtry produkcji firmy p. Andrzeja Guzowskiego „Aqva System".

Urządzenia sprawują się bez zarzutu, są proste w obsłudze i energooszczędne. Zwraca uwagę staranne wykonanie i wysoka jakość powłok lakierniczych - urządzenia po niemal 2 letniej eksploatacji wyglądają jak nowe. Istotne znaczenie mają także niewielkie gabaryty urządzeń co znacząco obniża koszty budowlane. Równie pozytywne odczucia mamy z kontaktów personalnych z przedstawicielami firmy w czasie instalacji urządzeń oraz wykonywania czynności serwisowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, możemy zainteresowanym polecić p. Andrzeja Guzowskiego jako wybitnego fachowca w zakresie techniki uzdatniania wody, solidnego i terminowego producenta doskonałych filtrów „Aqva System".
MSM 'Energetyka' Administracja Osiedla 'Idzikowskiego'

MSM 'Energetyka' Administracja Osiedla 'Idzikowskiego' zwraca się do Państwa z podziękowaniami za wybór i montaż filtrów sedementacyjnych firmy AQVA-SYSTEM uzdatniających wodę z sieci wodociągowej. Zamontowane filtry sedementacyjne we wszystkich budynkach naszego osiedla poprawiły jakość wody używanej do celów gospodarstwa domowego, usuwając z wody zanieczyszczenia mechaniczne, powodując jednocześnie przedłużenie żywotności instalacji i zamontowanych urządzeń np. wodomierzy ciepłej i zimnej wody itp.

Mieszkańcy naszego osiedla są bardzo zadowoleni z tego faktu , co wyrażają w swoich opiniach kierowanych do Administracji Osiedla. Ponadto wykonane na nasze zlecenie badania wody przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, przed i po zamontowaniu filtrów sedementacyjnych całkowicie potwierdzają zasadność ich zastosowania w stwierdzeniu znacznej poprawy jakości wody dostarczanej do naszych budynków.

W załączeniu przesyłamy kserokopie wyników badania wody przed i po zamontowaniu filtrów.
Państwowy Zakład Higieny

Wyrób (materiał): urządzenie do odżelaziania i odmanganiania wody zawierający: zbiornik filtracyjny ze stali St3s wypełniony piaskiem kwarcowym i dolomitem
przeznaczony do: uzdatniania wody

oceniono pozytywnie pod względem zdrowotnym przy spełnieniu następujących wymagań:

Powyższa ocena może ulec zmianie lub unieważnieniu po przedstawieniu dowodów przez którąkolwiek ze stron, uzasadniających potrzebę wprowadzenia poprawek lub unieważnienia dokumentu. Niniejszy dokument traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian jakościowych i ilościowych wyrobu (materiału) i w szczególności zmian w recepturze i technologii wytwarzania.
Niniejszy dokument nie zwalnia od obowiązku uzyskania od kompetentnego organu zezwolenia na wytwarzanie i stosowanie (dystrybucję) ocenianego wyrobu (materiału).

Producent wyrobu.(materiału); Zakład Produkcyjny AQVA-SYSTEM
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich SGGW

Filtry oznaczone do uzdatniania wody w warunkach domowych i zagrodowych, w szczególności do usuwania mętności oraz odżelaziania. Proces odżelaziania wody realizowany jest przez natlenianie oraz filtrowanie w złożu dolomitowo-piaskowym. Powietrze wprowadzane jest do wody surowej za pośrednictwem specjalnej dyszy, bez konieczności stosowania sprężarki. Filtr nie jest przeznaczony do usuwania z wody azotanów oraz nie ma wpływu na stan bakteriologiczny wody.

Sprawność technologiczna filtra oraz jego chorakterystyki hydrauliczne były badane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, badania były przeprowadzane w warunkach technicznych podczas uzdatniania podziemnych wód czwartorzędowych i oligoceńskich. Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność działania filtrów w zakresie typowych warunków występujących w indywidualnych gospodarstwach wiejskich.

Wydajność filtra pomiędzy kolejnymi płukaniami złoża zależy od stężenia żelaza w wodzie oraz od jej mętności. Na przykład, dla wody z mętnością 1 - 2 g SIO2/m3 dopuszczalna wydajność wynosi 46 m3, dla 10-12 g SIO2/m3 tylko 11,5 m3. Wtedy ulotność wody przefiltrowanej wynosi O - 1 g SIO2/m3. Ze względu na znaczne opory hydrauliczne dyszy napowietrzającej filtr musi być zasilany pompami wielowirnikowmi. Optymalne warunki eksploatacji występują przy wydajności 1 - 2,5 m3/godz., odpowiadającej zapotrzebowaniu na wodę domów jednorodzinnych wraz z zagrodami.

W związku z tym, filtr uzyskał pozytywną opinię Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich SGGW.
18 marca 2009 r.
SUW dla potrzeb drukarni db PRINT
Dla potrzeb technologicznych drukarni db PRINT wykonaliśmy stację oczyszczania wody pochodzącej z sieci wodociągowej o wydajności 3 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór złóż filtacyjnych,
· dobór stacji zmiękczania wody,
· montaż urządzeń i rozruch SUW.
09 marca 2009 r.
SUW dla Domu Aktora w Skolimowie
Dla Domu Aktora w Skolimowie wykonaliśmy stację uzdatniania wody o wydajności 7,5 m³/h.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie badania wody,
· dobór technologii uzdatniania wody,
· wykonanie zbiornika filtracyjnego,
· dobór systemu napowietrzania wody,
· dobór złóż filtracyjnych,
· montaż i rozruch SUW.